Асоціація психіатрів України

 mental health care logo

Mental Health Care Provision to Veterans in Ukraine – 17-19 November 2023
Семінар «Надання психіатричної допомоги ветеранам в Україні»

(17-19 листопада 2023 р., м. Ужгород)

Шановні колеги!

17-19 листопада 2023 року Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Федерація Глобальної ініціативи з психіатрії (ФГІП) організовують семінар «Наданняпсихіатричної допомоги ветеранам в Україні». Семінар проходитиме в Ужгороді. Вньому візьмуть участь провідні міжнародні експерти з Канади, Грузії, Литви таНідерландів. Семінар призначений для українців, які працюють з ветеранами, таосіб, які беруть участь або розробляють програми підтримки ветеранів. Замотиваційними листами буде відібрано 35 фахівців з різних груп зацікавленихсторін. Наша мета полягає в тому, щоб розширити знання про найсучаснішіпрограми підтримки в Україні та розвинути мережу агентів змін, з якими мизможемо працювати в майбутньому, щоб допомогти країні подолати цейвеличезний виклик, спричинений війною.Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються організаторами. Відучасників ми очікуємо активної участі, готовності виконувати завдання табажання ділитися отриманими знаннями з колегами.

Шаблон мотиваційного листа, на основі якого буде здійснюватися відбір учасників до семінару
«Надання психіатричної допомоги ветеранам в Україні»
Ім'я та прізвище* (українською та англійською мовами, як у закордонному паспорті)

Професія* (психіатр/психолог/ветеран/інша спеціальність тощо)
Працюю* (у державній структурі/у приватній структурі/ГО/поєдную роботу в державних та приватних структурах)
Місце роботи* (по можливості вкажіть посилання на сайт або сторінку у соціальних мережах)
Досвід роботи з ветеранами (включаючи кількість років роботи)*
Чи зустрічаєтеся ви у своїй практиці з ветеранами, які мають проблеми із психічним здоров'ям?*
Місто, регіон проживання* (фактичне місто проживання)
Чим вас зацікавив семінар та чому саме вас слід обрати для участі у заході?*
Як ви плануєте реалізувати отримані під час семінару навички та знання?*
Контактний телефон та адреса електронної пошти.
Ваш коментар (додаткова інформація про себе або на тему семінару).

*Всі зазначені вище пункти мають бути описані у мотиваційному листі. Ненадання відповіді на будь-який пункт, надає можливість Оргкомітету не розглядати Ваш мотиваційний лист.
Мотиваційні листи необхідно подати до 25 жовтня 2023 р.
Чекаємо ваших мотиваційних листів на адресу:

events@rethinkingmnh.org

Завантажити документ

****** English Version ******

Seminar «Mental Health care Provision for Veterans in Ukraine»

(November 17-19, 2023, Uzhgorod)

Dear colleagues!

On November 17-19, 2023, the International organization for Migration (IOM) and the Federation Global Initiative on psychiatry (FGIP) are organizing a workshop on «Mental Health care Provision for Veterans in Ukraine». The workshop will be held in Uzhgorod, and will involve an international pool of top experts from Canada, Georgia, Lithuania and The Netherlands. The workshop is meant for Ukrainians working with veterans and persons involved in or developing veteran support programs. A maximum of 50 seats are available, and will be distributed on basis of motivation letters and equally distributed among the various stakeholder groups. Our goal is to enhance the knowledge of state-of-the art support programs in Ukraine and to develop a network of agents of change with whom we can work in the future in helping Ukraine meet this enormous challenge as a result of the war.
Travel, accommodation and living costs will be covered by the organizers. From participants we expect active participation, readiness to complete assignments, and willingness to share newly acquired knowledge with colleagues.
What should be in the motivation letter on basis of which a selection will be made regarding participation in the seminar "Providing psychiatric care to veterans in Ukraine":

Name and surname* (in Ukrainian and English, as in the passport)
Profession* (psychiatrist/psychologist/veteran/other specialty, etc.)
Contact telephone number and e-mail address.
I work* (in a state structure/in a private structure/NGO/combined work in state and private structures)
Place of work* (if possible, provide a link to the website or page in social networks)
Experience working with veterans (including number of years active in the field)*
City, region of residence* (actual place of residence)
What interested you in the seminar and why should you be chosen to participate in the event?*
How do you plan to implement the skills and knowledge gained during the seminar?*
What are according to you the three main challenges veterans will face in Ukraine?
Your comment (additional information about yourself or the topic of the seminar)

Motivation letters need to be submitted before October 25, 2023
Please send motivation letter to: events@rethinkingmnh.org

Download document